Dr. Mehmet Kürşat DERİCİ

Hitit University

Dr. MEHMET KÜRŞAT DERİCİ

Doğum Tarihi : 31 Temmuz 1969

Adres : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

A- EĞİTİM:

1983 - 1986 İzmir Atatürk Lisesi, İzmir

1986 - 1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1997 - 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara (Doktora)

2005 - 2007 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Eğitimi (Tez döneminde bırakıldı)

2005 Eğitim Becerileri Kursu, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doktora Tezi:

Endojen ve ekzojen nitrik oksitin izole sıçan sağ atriyumu ve sol papiller kası işlevleri üzerine olan etkilerinde proteinkinazların ve potasyum kanallarının rolleri

Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Emine DEMİREL YILMAZ

B- İŞ DENEYİMİ:

1993 - 1998 Ankara Numune Eğitim Hastanesi

1998 - 2000 Ankara Numune Eğitim Hastanesi, Başhekim Yardımcısı

2000 - 2009 T.C. İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İlkyardım ve Ambulans Kısım Amiri

2009 - 2012 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç ve Kozmetik Araştırmalar Müdürlüğü, Farmakoloji Laboratuvarı

2012 - 2013 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Daire

Başkanlığı, Farmakoloji Laboratuvarı-Uzman Analist

2013 - 2015 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, Tıbbi Biyolojik Ürünler Laboratuvarları Birim Sorumlusu

2015- ….. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/ Başkanlığı (Yardımcı Doçent)

2015-…… Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türk Farmakopesi” Komisyonu Üyeliği

2015-…… Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Danışma Komisyonu Üyeliği

2017 Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcısı

C- YABANCI DİLİ:

İngilizce (İyi Düzeyde) (UDS:82,5) (KPDS: 75) (YOKDİL: 85)

D- ÜYELİKLERİ:

· Türk Farmakoloji Derneği

· Aşı Bilimi Derneği

E- PROJELERİ:

1. 1998-TUBİTAK-SBAG Projesi: Kalp ve damarda endotel ve kas hücresi ilişkilerinin incelenmesi (TÜBİTAK SBAG Proje No. 1253) (Yardımcı Araştırmacı)

2. 2013-TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Projesi: Ramalina Farinaceae Ve Hypogymnia Physodes Liken Türlerinde Uv Radyasyonları Ve Bazı Ağır Metallerin Genotoksik Etkilerinin Ve DNA Metilasyon Modelindeki Olası Değişimlerin Moleküler Markörler ile Değerlendirilmesi (TÜBİTAK TBAG Proje No:112T004) (Yardımcı Araştırmacı)

3. 2015-19002-Hızlı Destek Projesi Nitrik Oksit Donörlerinin İnsan Tümör Hücreleri Üzerine Etkisi (Hitit BAP Proje No: TIP19002.15.009) (Yürütücü)

4. 2015-19007-Altyapı Projesi. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Altyapı Projesi (Hitit BAP Proje No: TIP19007.15.001 ) (Yardımcı Araştırmacı-Devam Ediyor)

5. 2016-19002-Hızlı Destek Projesi Leishmania Sp. Parazitlerine Karşı Liken Sekonder Metaboliti Usnik Asit'in İnhibitör Aktivitesi (Hitit BAP Proje No: TIP19002.16.001) (Yürütücü)

6. 2016-19002-Hızlı Destek Projesi Splenektomili Hastalarda, Pnömokok Konjuge Ve Pnömokok Polisakkarid Aşılarına Karşı Oluşan T Ve B Hafıza Hücre Cevabının Araştırılması (Hitit BAP Proje No: TIP19002.16.006) (Yardımcı Araştırmacı)

7. 2016-19002-Hızlı Destek Projesi Demodex Akarlarına Karşı Oluşan CD4+ T-Hücre İmmun Cevabı (Hitit BAP Proje No: TIP19002.16.005) (Yardımcı Araştırmacı- Devam Ediyor)

8. 2016-19002-Hızlı Destek Projesi Hela Hücrelerinde Lanosterol Sentaz Enzim İnhibisyonunun Apoptoz Ve PI3K/AKT Sinyal Yolağı Üzerine Etkileri (Hitit BAP Proje No:

TIP19002.16.002) (Yardımcı Araştırmacı)

9. Çorum Kozmetik Vadisi Modelinin Tasarımı: Hammaddeden Ürüne Kozmetik İmalatı - Aspir bitkisi pilot projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (Hitit BAP Proje No: TIP19002.16.007) (Yardımcı Araştırmacı)

10. VIII. Ulusal Hidatidoloji Ve I. Uluslararası Hidatidoloji Kongresi, (Hitit BAP Proje No: TIP19002.16.007) 19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi (Yardımcı Araştırmacı)

11. Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri, “Keep lab safety, keep you healty”, 2017-1-TR01-KA202-046148 (Proje koordinatörü) (yeni başladı)

F- VERDİĞİ DERSLER Öğrenim Dili Ders Saati

2018-2019

Lisans

FA

Farmakoloji Türkçe

Akılcı ilaç Stajı Türkçe

2017-2018

Lisans

Ergojenik Yardım ve Doping Türkçe 3

Yüksek Lisans

Fizyolojik Performansta Ergojenik Yardımcılar ve Doping Türkçe 3

2015-2016

Lisans

Farmakoloji Türkçe 2

Hemşirelikte Etik Türkçe 2

G- GÖREV ALDIĞI KURULLAR:

2011 - …. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi)

2012 - 2013 S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Üyesi

2013 - 2016 S.B. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Deney Hayvanları Etik Kurul Üyesi

2014 Kozmetik Analizler Konferansı, Bilimsel Danışma Kurul Üyesi

2014-… Avrupa Farmakopesi (Europen Pharmacopei), Bakteriyel Endotoksin Testleri-BET Çalışma Grubu Uzmanı

2015-..... Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi

2016 8. Ulusal Hidatidoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi

2017-.... Middle Black Sea Journal Of Health Science (Editör Yardımcısı)

2017- 2018 Hitit Üniversitesi Tıp Fakülte Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi

H- ULUSLARARASI YAYINLARI

1. Ünver S., Derici M.K., Ebil S., Demirel-Yılmaz E. Depressive effect of alfentanil on isolated human atrial tissue. Acta Anaesthetica Italica 50:181-186 (1999).

2. Derici K, Samsar U, Demirel-Yilmaz E. Nitric oxide effects depend on different mechanisms in different regions of the rat heart. Heart Vessels. 27(1):89-89 (2012).

3. Demirel-Yilmaz E, Cenik B, Ozcan G, Derici MK. Various phosphodiesterase activities in different regions of the heart alter the cardiac effects of nitric oxide. J Cardiovasc Pharmacol. 2012 Sep;60(3):283-92.

4. Gazi U, Karasartova D, Sahiner IT, Gureser AS, Tosun O, Derici MK, Dolapci M, Taylan Ozkan A. The effect of splenectomy on the levels of PCV-13-induced memory B- and T cells. Int J Clin Pract. 2018 Mar 13.

5. Derici MK, Demirel-Yılmaz E. The role of nitric oxide related therapeutics in the treatment of cardiovascular pathologies. Eur.J.Therap. DOI:10.5152/EurJTher.2017.344(basımda)

I- ULUSAL YAYINLARI

1. Derici MK, Büzkaya H, Şahin F. Kauçuk yapıda Foley idrar sondalarının sito-toksisitesinde çinko bileşiklerinin olası rolü. Turk Hij Den Biyol Derg, 2012; 69(1): 21-30.

2. Özenoğlu S, Aydoğdu G, Dinçsoy AB, Taghidizaj AA, Derici K, Yılmaz E, Aras S, Cansaran-Duman D. Liken sekonder bileşiklerinin farklı insan kanser hücre tipleri üzerine antikanserojenik etkisi. Turk Hij Den Biyol Derg, 2013; 70(4): 215-26

3. Aras S, Soydam-Aydın S, Fazlıoğlu A, Cansaran-Duman D, Büyük İ, Derici K. Bitkilerde RNA interferans. Turk Hij Den Biyol Derg, 2015; 72(3): 255-62.

4. Derici MK, Demirel-Yılmaz E. Nitrik oksitin kanser gelişimi ve metastaz üzerine etkileri. Turk Hij Den Biyol Derg, 2017; 74(2): 161-174.

İ- ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1. M. K. Derici, B. Tom, U. Samsar, E. Demirel Yılmaz. The effect of L-NAME on cardiac function. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, Supp.1, 358 (1): R318 (1998).

2. B. Tom, M. K. Derici, E. Demirel Yılmaz. Guanylate cyclase inhibition by methylen blue depressed cardiac function. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, Supp.1, 358 (1): R301 (1998).

3. S. Ünver, K. Derici, S. Ebil, E. Demirel Yılmaz. Depressive effect of alfentanil on isolated human atrial muscle. British Journal of Anaesthesia, 80 Supp.1: 64-65 (1998).

4. Ergün H., Tom B., Ülgen N., Derici K., Tulunay C. F., Double-Blind Study With Dipyrone Versus Diclofenac Sodium in Acute Renal Colic Pain in Turkish Patients. 8.th World Congress,The Pain Clinics, (1998).

5. K. Derici, E. Demirel Yılmaz. The effect of L-arginine on isolated right atrium and papillary muscle from rat heart. Fundamental and Clinical Pharmacology, Suppl. 1, 13:292 (1999).

6. M. K. Derici, B. Tom, E. Demirel Yılmaz. KATP channels modulate cardiac function of rat heart. Research Conference on ion channels and transporters, Abstracts Book, 13. (1999).

7. M. K. Derici, E. Demirel Yılmaz. The effect of iloprost on isolated rat heart. Advance in Prostaglandin and leukotriene Research: Basic Science and New Clinical Aplications, Abstracts Book, s68. (2000).

8. E. Demirel Yılmaz, M. K. Derici. Mechanism of nitric oxide effects on the mycardium. Acta Pharmacologica Sinica, Abstracts of 15th world Congress of Pharmacology, p170 (2006).

9. E. Uzunoglu, K. Derici, D. Biriken, B. Kaftanoglu, M. Sengonul. Antibacterial activity of cubic boron nitride (cBN) coatings on stainless steel grade 316 (316L). 240th American Chemical Society of National Meeting&Exposition. Abstracts Book.s96. (2010).

10. C. Ergene, M. Sengonul, E. Uzunoglu, D. Biriken, B. Kaftanoglu, N. Dokmetas, K. Derici. Antimicrobial Properties of Boron Nitride (BN) Coating on 316L Grade Steel. Biological Surfaces and Interfaces, FEBS Workshop, Abstracts Book, p 22, 2013

11. Berk Dinçsoy, Semra Soydam-Aydın, Hakan Büzkaya, Kürşat Derici, Sümer Aras, Demet Cansaran-Duman. Screen a usnic acid lichen seconder metabolite to determine their cytotoxic effects and mRNA expression level. IV. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi, 27-29 Kasım 2015.

12. Semra Soydam-Aydın, Hakan Büzkaya, Kürşat Derici, Sümer Aras, Demet Cansaran-Duman. Cytotoxic effect of vulpinic acid in epithelial derived cancer cell lines and evaluation of the expression patterns by quantitative RT-PCR assay. IV. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi, 27-29 Kasım 2015.

13. Mehmet Kürşat Derici, Gökhan Sadi, Başar Cenik, Tülin Güray, Emine Demirel-Yılmaz. Expressions And Functions of Phosphodiesterase Enzymes Are Different In Different Region Of The Rat Heart. VII. European Congress of Pharmacology (EPHAR 2016), Congress Book s300 (P033), 2016

14. Mehmet Kürşat Derici , Kist Hidatik ve Akılcı İlaç Kullanımı / Cyst Hydatid and Rational Drug Use. VIII. National and 1st International Congress Of Hydatidology. 13 - 15 April,

Congress Book s34-35, 2017.(Sözel Bildiri)

15. Mehmet Kürşat DERİCİ, Atiye Seda YAR SAGLAM, Handan KAYHAN, Zübeyir ELMAZOGLU, Emine DEMİREL YILMAZ, Akın YILMAZ. Effects of the Lanosterol Synthase Inhibition on Apoptosis and PI3K/AKT Signaling Pathway in HeLa Cells. 1st International Congress On Cancer & Ion Channels, September 21 – 23, 2017.

16. Mehmet Kürşat Derici, Emine DEMİREL YILMAZ. The Effects Of Oxidative And Nitrosative Stress On The Proliferation Of Cancer Cells. 1st International Congress On Cancer & Ion Channels, September 21 – 23, 2017. (Sözel Bildiri)

17. Umut Gazı, Djursun Karasartova, I. Tayfun Sahıner, Semra Gureser, Ozgur Tosun, M. Kursat Derici, Mete Dolapcı, Aysegul Taylan Ozkan. The Effect Of Splenectomy On The Pcv-13-İnduced Memory B- And T- Cell Levels. British Society for Immunology Congress, 4-7 Aralık 2017.

J- ULUSAL BİLDİRİLER:

1. M. K. Derici, B. Tom, U. Samsar, E. Demirel Yılmaz. Nitrik oksit kalp fonksiyonlarını düzenlemektedir. Türk Farmakoloji Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, s:90 (1997).

2. M. K. Derici, E. Demirel-Yılmaz. Stabil prostasiklin analoğu olan iloprostun izole sıçan kalbi üzerindeki etkileri. Türk Farmakoloji Derneği XV. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, s:P06-03 (1999).

3. Özcan, B. Cenik, K. Derici, E. Demirel-Yılmaz. Fosfodiesteraz aktivitesindeki farklılıklar nitrik oksitin kalp üzerine olan etkisini değiştirmektedir. Türk Farmakoloji Derneği XXI. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, s:134 (2011).

4. Rasim Hamutoğlu, Kürşat Derici, Sümer Aras, Demet Cansaran-Duman. Hypogymnia physodes liken türünde UVB rasyosyonu uygulanması sonucunda klorofil, protein içeriği ve DNA metilasyon modelindeki olası değişimlerin moleküler markörler ile değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2014. Eskişehir.

5. M. Kürşat Derici. “Ülkemizde Aşı Kalite Kontrol Analizleri ve Seri Serbest Bırakılması”. Aşı Bilimi Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı. S:41 (2015) (sözel bildiri)

6. F. F. P. Katılı, A. Koca, M.K. Derici, M.A. Oruç. BCG ve Acellular Boğmaca Aşılarının Kalite Kontrol Testleri. Aşı Bilimi Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı. S:78 (2015)

7. H. Büzkaya, N. Doğan, F. Mercan, D. Çelik, M. K. Derici, M. A. Oruç. Difteri Aşısı Potens Testinin CCM (Cell Culture Method) Metodu ile Tespit Edilmesi. Aşı Bilimi Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı. S:75 (2015)

8. M. Alkan, S. Mekik, M. K. Derici, M. A. Oruç. İnfluanza (Mevsimsel Grip) Aşılarında SRID Potens Testi İçin Metod Validasyonu Çalışması. Aşı Bilimi Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı. S:74 (2015)

9. F. Şengün, H. E. Sarpay, M. K. Derici, M. A. Oruç. Kızamık Aşıları Potens Değerlendirmesinde Gerçek Zamanlı Hücre Analiz sistemleri (xCELLigence Teknolojisi) ile Standart Metodun (CCID50). Aşı Bilimi Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı. S:78 (2015)

10. M. K. Derici, G. Sadi, B. Cenik, T. Güray, E. Demirel-Yılmaz. Fosfodiesteraz Enzimlerinin Sıçan Kalbinde Bölgesel Farklılıkları. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı. s:296 (2015)

11. M. K. Derici, D. C. Duman, N. Kılıç, A. Taylan Özkan. Can usnic acid be an alternative agent for treatment of leishmaniasis? XXXVII. Turk Mikrobiyoloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı. S:504 (2016)

12. N. Koşar, E. Sabancılar, D. Karasartova, A. S. Güreser, A. Öztekı̇n, M. K. Derici, U. Gazı, R. F. Artuz, A. Taylan Özkan. Akne rozasea şikayeti olan hastalarda Demodex araştırılması. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kongre Kitabı. s.454. (2017).

13. M. K. Derici, E. D. Yılmaz. Kanser hücrelerinin çoğalmasında oksidatif ve nitrozatif stresin etkileri. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi. (2017)

K- FİKİR YAZILARI:

1. Haydi Yak Bir Sigara!!, Sivil Savunma Dergisi, 2001; Sayı:163;25-29

2. İşte Tatil Rehberiniz, Sivil Savunma Dergisi, 2001; Sayı:164;26-30

3. Afiyet Olsun, Sivil Savunma Dergisi, 165;29-31

4. Sessiz Katil, Sivil Savunma Dergisi, 2002; Sayı: 166-167-168; 61-62

5. Olay Yeri Deneyimi Kazanmak, Sivil Savunma Dergisi, 2003; Sayı:171; 22-24

6. Doğal Afetlerin Afet Çalışanlarına Getirisi: Stres ve Stres ile Mücadele, Sivil Savunma Dergisi, 2003; Sayı: 172;20-23

7. Olay; Şüpheli Mektup, Sivil Savunma Dergisi, 2003; Sayı: 173;24-27

8. Büyüme Hormonu Gençlik İksiri mi?, Sivil Savunma Dergisi, 2003; Sayı: 174;31-34

9. Antibiyotik ilaçlar Dost mu Düşman mı?, Sivil Savunma Dergisi, 2004; Sayı: 176;28-30

10. Sağlığımız ve Bilgisayar Kullanımı, Sivil Savunma Dergisi, 2005; Sayı: 179;30-32

11. Afet Durumları ve Acil Tıp Hizmetleri Semineri İzlenimleri, Sivil Savunma Dergisi, 2007;Sayı: 187;13-16

12. Sivil Savunmacı ve Liderlik Kavramı, Sivil Savunma Dergisi, 2007;Sayı: 189;13-16

13. BiyoteknolojIik Ürünler ve Biyoanaliz Yöntemleri, Türk Farmakoloji Derneği Bülteni, 2016, Sayı:132;13-19

L- KATILDIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI VE KONGRELER:

1997 XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi

1998 Teorik ve uygulamalı klinik İlaç araştırmaları; Araştırmacı Formasyonu. Nantes Üniversitesi/ Ankara Üniversitesi Farmakoloji Abd.

1998 VIIIth International Congress of Pharmacology(IUPHAR)

1999 TUBITAK- Klinik Araştırmaların Tasarımı, Yürütme, Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü

1999 2nd European Congress of Pharmacology(EPHAR)

1999 XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi

2001 Kanıta Dayalı Tıp ışığında Güncel Yaklaşımlar

2005 İyi Klinik Uygulamaları (ICH-IKU/GCP) Eğitimi

2007 İyi Klinik Uygulamaları (ICH-IKU/GCP) Eğitimi

2007 İletişim, Etkileşim ve Kurumdaşlık Eğitimi

2008 “İlaç Araştırmaları ve Diğer Yönetmelikler” Eğitimi

2009 Temel Hücre Kültürü Eğitimi

2009 Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu

2010 I. TUBA Kök Hücre Kursu ve V. Kök Hücre Sempozyumu

2011 Ölçme Belirsizliği Eğitimi ve Uygulanması

2011 Metod Validasyonu Eğitimi ve Uygulanması

2011 Uygulamalı Mezenşimal Kök Hücre Kursu

2011 2. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi

2011 Hücre Kültürü Temel Teknikleri Eğitimi

2011 İstatistiksel Proses Kontrol, Kontrol Kartlarının Oluşturulması ve Uygulanması

2011 “Referans Standartlar ve Yeterlilik Testleri “ Semineri

2012 GMP Eğitimi

2012 GMP Update Eğitimi

2013 Biyolojik Ürünler Çalıştayı-1

2013 Biyolojik Ürünler Çalıştayı-2

2014 “Associates of Cape Code Kantitatif Endotoksin Tayin Sistemi” Eğitimi

2014 “Allerjen Ürünlerin Kalite Kontrol Testleri Çalıştayı”

2014 TİTCK-HAYDEK “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasyon Eğitimi” (Eğitici olarak katılım)

2014 ISO 17025 / Temel Dokümantasyon, Ölçüm Belirsizliği, Laboratuvar İstatistiği, İç-Dış Kalite Kontrol Çalışmaları, Resmi Yazışmalar, Ara Doğrulama-Kontrol, İç Denetçi Eğitimleri

2014 Partec CyFlow Space, Flowsitometri Eğitimi

2015 Aşı Bilimi Kongresi

2015 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi

2016 İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

2016 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi

2017 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Farmakopesi Çalıştayı

2017 8th Ulusal ve 1. Uluslararası Hidaditoloji Kongresi

2017 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi

2017 T.C. Sağlık Bakanlığı, 2. Türk Farmakopesi Çalıştayı

2017 1st International Congress On Cancer & Ion Channels

2017 IV. Türk Tıp Dünyası Kurultayı (TUSEB)

M- VERDİĞİ HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

· 17-28 Mart 2014 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen “Deney Hayvanı Kullanımı” sertifikalı eğitiminde Eğitici olarak görev yapmıştır.

· 2015-2016 döneminde, iki kez Çorum ili merkezi ve ilçelerinde görev yapan, aile hekimi, eczacı ve hemşirelerine yönelik 2 saatlik “Akılcı ilaç kullanımı” eğitimleri düzenlenmiştir.

· 2016-1017 döneminde “Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı” kapsamında, Sık karşılaşılan ilaç zehirlenmeler”, Yaşlı hastalarda güvenli ilaç kullanımı, İlaç uyumunun değerlendirilmesi konularında eğitimler verilmiştir.

· 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hizmet içi Eğitim planında yer alan “ş sağlığı ve güvenliği-Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi” programında “KBRN malzemeleri ve kullanımı” isimi eğitim verilmiştir.

N- HAKEMLİKLER

Uluslararası Dergilerde Hakemlik

Human and Experimental Toxicology

Uluslararası Dergilerde Hakemlik

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

O- JÜRİ ÜYELİKLERİ

· Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı Temel Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Tez Sınavı Jüri Üyeliği, Adnan Berk Dinçsoy, 2016

· Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı, Doktora Yeterlilik Sınav Jüri Üyeliği, Fadime Gamze Özdoğancı, 2017

Ö- ÖDÜL, TAKDİR VE TEŞVİKLER

2003 Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Teşekkür Belgesi

2004 İçişleri Bakanlığı, Teşekkür Belgesi

2014 Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Teşekkür Belgesi

2015 Aşı Bilimi Derneği, Teşekkür Belgesi

2016 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Teşekkür Belgesi